www.mamka.cz www.mamka.cz www.mamka.cz Pristup do E-mailove schranky
Administrace MySQL
Administrace domen
Objednávka emailem | Objednávky | Webhosting | Důležité odkazy
Dotazy
Webhosting Webdesign
Stránky ve výstavbě

I přesto, že ješte nejsou kompletně hotové webové stránky a administrace, již hostujeme několik domén. Pokud máte také zájem již nyní přesunout svou doménu k nám, nebo založit novou, kontaktujte nás na info@mamka.cz nebo na tel. čísle 774149063.

Pravidla provozu
1. SMLUVNÍ STRANY:
Aleš Kerner, Jana Palacha 143, 284 01, Kutná Hora
IČO: 64174077 DIČ: CZ7904042773, jako poskytovatel na straně jedné
a uživatel na straně druhé

Uzavírají na základě ustanovení § 269 odst. 2 obch. zákoníku smluvní vztah, předmětem kterého je poskytování strojového času a výpočetního výkonu serveru, připojeného k síti Internet, ve prospěch uživatele, a to za dále uvedených podmínek.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Doménové jméno si stanovuje zásadně uživatel na základě podmínek stanovených správcem nejvyšší domény a nemůže být poskytovatelem nijak omezováno. Přednost při přidělování jména je určována podle pořadí žádostí o zřízení doménového jména.
2.2. Registraci doménového jména provádí poskytovatel za podmínek stanovených v aktuálním ceníku, vydaném poskytovatelem (dále jen ceník) a na základě požadavků uživatele. Prodloužení platnosti registrace domény může poskytovatel provést automaticky bez předchozího souhlasu uživatele.
2.3. Uživatel se zavazuje hradit poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény správci nejvyšší domény.
2.4. Za porušení vlastnických k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami držitelů, ze strany uživatele, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.
2.5. Poskytovatel umožní uživateli zřízení a provozování WWW stránek a schránek elektronické pošty v rámci pronájmu strojového času. Poskytovatel poskytne uživateli strojový čas s následujícími technickými parametry:
2.5.1 Programové prostředky pro zpracování umožní zpracování programů v jazyce HTML, JAVA, PHP, přístup k elektronické poště pomocí protokolu POP3. Uživateli bude poskytnut server s operačním systémem LINUX.
2.5.2 Objem zpracovávaných dat je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru dle zvolené varianty. Objem přenášených dat mezi serverem a ostatními počítači není omezen.
2.5.3 Uživatel má právo na samostatnou aktualizaci stránek prostřednictvím přenosového protokolu FTP.
2.6. Uživatel zodpovídá za technickou správnost WWW stránek.
2.7. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákony ČR nebo obecně dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Stránky s erotickou tématikou je možné provozovat pouze se souhlasem poskytovatele.
2.8. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz stránek uživatele. Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, výpadek v síti nebo uzlu připojovatele serveru, servisní zásahy poskytovatele na serveru, které jsou v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru.
2.9. Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat a spamu.
2.10. Poskytovatel neručí za uložení dat na serveru. Každý zákazník si musí svá data zálohovat mimo servery Mamka.cz.
2.11. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby.

3. STANOVENÍ CENY A JEJÍ PLACENÍ
3.1. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu za poskytnuté služby (dále jen "poplatky"), a to v rozsahu a ve výši stanovené v ceníku, který musí být veřejně dostupný na www stránkách služby.
3.2. Poplatky jsou splatné čtvrtletně předem, není-li v ceníku určeno jinak. Poskytovatel zašle uživateli výzvu k platbě, která má splatnost deset dnů. Do pěti dní po uhrazení výzvy k platbě uživatelem vystaví a odešle poskytovatel uživateli daňový doklad. Výzva k platbě a faktura může být odeslána uživateli elektronickou formou. Zaplacení poplatků není povinen poskytovatel upomínat.
3.3. Poskytovatel se zavazuje vrátit uživateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém mu neposkytne služby déle než 4 hodiny sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 4 hodiny poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě písemné reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 30 dnů ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací pouze formou jejich odečtení z nejbližší platby uživatele.

4. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
4.1. V případě porušení bodu 2.3., 2.7. a 2.9. je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, ukončit provoz dotčené domény.
4.2. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 3.2 je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, přerušit provoz jeho domény, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.
4.3. V případě nezaplacení poplatků po dobu delší než 10 dní od data splatnosti je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, ukončit provoz stránek uživatele.
4.4. Uživateli, který má vysokou spotřebu kapacit serveru (například CPU, paměti, přenosové kapacity,...), bude nabídnuta možnost připlatit si nad rámec sjednané úplaty za poskytnuté služby - výše příplatku je odvozena od potřebné kapacity - nebo snížit spotřebu kapacit serveru na přijatelnou úroveň. V jiném případě si poskytovatel vyhrazuje právo na ukončení provozu služby bez náhrady.
4.5. Poskytovatel není odpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody, které způsobí uživateli nebo třetí straně provozem služby.
4.6. Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
5.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena poskytovateli do 7 dní před ukončením uhrazeného cyklu služby. Výpověď může být provedena během zaplaceného cyklu provozu služby. Provoz stránek uživatele musí být ukončen ve výpovědní době.
5.3. V případě změny DNS záznamu nebo technického kontaktu domény není poskytovatel nadále povinen provozovat smluvené služby.
5.4. Uživatel nemá právo na vrácení uhrazené odpovídající částky za nevyužitou službu, pokud sám službu vypoví před uplynutím předplaceného cyklu a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy poskytovatelem. Stejný důsledek má i ukončení provozu služby ze strany poskytovatele v případě uvedeném v bodě 4.1.
5.5. Každý z účastníků je povinen ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, změnu obchodního jména, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů, a osob uvedených jako zodpovědné za provoz stránek v objednávce služeb.
5.6. Tyto smluvní podmínky ruší veškeré smluvní ujednání spojená s poskytováním služeb na serverech poskytovatele, jakož i pozbývají platnosti veškerá ostatní ujednání, jestliže nemohou vedle nich obstát.
Webhosting
Min Max Top
Ověření domény

Mamka.cz
Ceník Kontakt Pravidla
Copyright (c) 2004-6 Mamka.cz, všechna práva vyhrazena


reklama